Indias multidiversity - places I visited over 7 years


Links in red are main tourist places, others are also very special, and are recomended by me.
    HP- Himachal Pradesh, Ka-Kashmir, Uttk- Uttarkhand, R- Rajasthan, UP- Uttar Pradesh,
B- Bihar, MP-Madia Pradesh, M-Maharashtra, G.- Goa, K- Karnataka, TN-Tamil Nadu


India (german)
Almora (Uttk)
Badrinath (Uttk)
Bareilly (UP)
Bhimbetka (MP)
Bodh Gaya (B)
Bophal (MP)
Bunthar (HP)

Chandigarh (P)
Chapora (bio G.)
Dharamkot (bio HP)
Dharamsala (HP)
Dhauladar range (HP)
Delhi (H)
Dev Bumi (Uttk)
Dwarahat (Uttk)

Ellora (MP)
Goa infos (G.)
Gokarna (K)
Gorakpur (UP)

Hampi (K)
Haridwar (UP)
Jaipur (R)
Jaisalmer
Jari (HP)
Joshimat (Uttk)

Kangra valley (HP)
Kasol (HP)
Kausani (Uttk)
Kosi valley (Uttkn)
Kumaon (013)
Kaza (HP)
Keylong (HP)
Kholapur (MP)
Kullu valley (HP)

Mahabalipuram (TN)
Mc Leod Ganj (HP)
Manali (HP)
Mandrem (G.)
Manikaran (HP)
Mapsa (G.)
Mumbai (Mahr)

Om beach (K)
Orcha (MP)
Parvati valley (HP)
Pauri (Uttk)
Pushkar (R)
Rangrik (HP)
Rishikesh (Uttk)


Sanchi (MP)
Sangli (Mahr)
Spiti (HP)
Srinagar (Ka)
Srinagar (Uttk)
Varanasi (UP)
Vengurla (Mahr)


  Pages:
India o13 - o17
India 99- 2012


National parks (015-16)
Special locations
maps of India

  Galleries:
Almora (015)
Mumbai (015)
Goa (016)
Rishikesh-1 (013)
Goa (014)

there are more places ...Home Latest All Travel-infos