Indias multidiversity - places I visited over 7 years


Links in red are main tourist places, others are also very special, and are recomended by me.
    HP- Himachal Pradesh, Ka-Kashmir, Uttk- Uttarkhand, R- Rajasthan, UP- Uttar Pradesh,
B- Bihar, MP-Madia Pradesh, M-Maharashtra, G.- Goa, K- Karnataka, TN-Tamil Nadu


India (german)
Almora (Uttk)
Badrinath (Uttk)
Bareilly (UP)
Bhimbetka (MP)
Bodh Gaya (B)
Bophal (MP)
Bunthar (HP)

Chandigarh (P)
Chapora (bio G.)
Dharamkot (bio HP)
Dharamsala (HP)
Dhauladar range (HP)
Delhi (H)
Dev Bumi (Uttk)
Dwarahat (Uttk)
Ellora (MP)

Goa (G.)
Gokarna (K)
Gorakpur (UP)

Hampi (K)
Haridwar (UP)
Jaipur (R)
Jaisalmer
Jari (HP)
Joshimat (Uttk)

Kangra valley (HP)
Kasol (HP)
Kausani (Uttk)
Kosi valley (Uttkn)
Kumaon (013)
Kaza (HP)
Keylong (HP)
Kholapur (MP)
Kullu valley (HP)

Mahabalipuram (TN)
Mc Leod Ganj (HP)
Manali (HP)
Mandrem (G.)
Manikaran (HP)
Mapsa (G.)
Mumbai (Mahr)
Mysore ()

Om beach (K)
Orcha (MP)
Parvati valley (HP)
Pauri (Uttk)
Pushkar (R)
Rangrik (HP)
Rishikesh (Uttk)


Sanchi (MP)
Sangli (Mahr)
Spiti (HP)
Srinagar (Ka)
Srinagar (Uttk)
Varanasi (UP)
Vengurla (Mahr)


 

Infos and story

India 99- 2o12
India o13 - o17


National parks (015-16)
Special locations
    MAPS of India

  Galleries:
Almora (015)
Mumbai (015)
Goa (016)
Rishikesh-1 (013)
Goa (014)

there are more places ...Home Latest All Travel-infos